De stichting is opgericht door en werkt nauw samen met de Nationale Geestelijke Raad van de bahá’ís van Nederland, een rechtspersoon naar Nederlands recht. De belangrijkste taak van Agensea is het ondersteunen van lokale en duurzame initiatieven voor sociale en economische ontwikkelingen in materieel minder welvarende gebieden in de wereld. Agensea voorziet zorgvuldig uitgekozen lokale partners van fondsen die nodig zijn om hun doelen te bereiken. De lokale projecten die worden ondersteund komen altijd de hele gemeenschap ten goede, ongeacht geloof, geslacht, etc.

Agensea heeft potentiele partners in ruim 170 landen en onafhankelijke gebieden in de wereld. Na enkele jaren betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van een school in het binnenland van Suriname en het Inshindo-project in Zambia, is de aandacht sinds 2013 gericht op het Fondacion Bayan in Honduras. Aandachtsgebieden in dit project zijn gemeenschapsontwikkeling, gezondheid, scholing, zelfvoorzienend zijn, communicatie en samenwerking.

Agensea heeft de ANBI-status en gaat niet in op verzoeken van derden voor geld of samenwerking.
Het bestuur van Agensea wordt benoemd door de Nationale Geestelijke Raad van de bahá’ís van Nederland en bestaat op dit moment uit:

Sylvia Karlsson-Vinkhuyzen (voorzitter)

Sylvia (1970) werkt sinds 2011 als universitair docent bij de Public Administration and Policy groep van Wageningen Universiteit en is adjunct professor in Global Environmental Governance aan de universiteit van Helsinky, Finland. Sylvia behaalde haar masters in biologie aan de universiteit van Uppsala en promoveerde in de politieke wetenschappen in Linköping, beide in Zweden. Zij heeft in tal van internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Voordat zij naar Wageningen kwam heeft zij onderzoek gedaan aan Yale University (VS), Turku University (Finland) en aan de Universiteit Leiden. In haar huidige onderzoek en onderwijs concentreert zij zich op mondiaal bestuur en bestuuursniveaus (global and multilevel governance) betreffende duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en klimaatverandering.

Vanaf haar jeugd is zij actief geweest in organisaties zoals het Rode Kruis, de Zweedse vereniging voor natuurbescherming en de Zweedse vereniging voor de Verenigde Naties. In 1997 was een van de oprichters van het IEF (International Environment Forum, nu uitgegroeid tot ruim 300 leden in 57 landen in vijf werelddelen). Het IEF was bijvoorbeeld nauw betrokken bij het opstellen van het Earth Charter en was als wetenschappelijke en technologische organisatie geaccrediteerd bij de World Summit on Sustainable Development (WSSD Johannesburg 2002) en de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling (Rio+20, Rio de Janeiro 2012). Sylvia was meer dan tien jaar lid van het bestuur van de Britse stichting One World Trust en heeft drie jaar in het bestuur van CIVICUS gediend. In 2009 werd zij lid van het bestuur van Agensea.

Myra Koomen (secretaris)

Myra Koomen (1966) studeerde Arabische talen en culturen  aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar studie was zij bestuurlijk actief in diverse organen zoals het Faculteitsbestuur en enkele facultaire commissies.

Myra startte haar loopbaan in September 1991 als ambtelijk secretaries. Zij volgde diverse managementopleidingen en politieke (media) trainingen. Zij werkte zich op tot leidinggevende bij de Rabobank. In 2002 werd zij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. In haar portefeuille was zij woordvoerder financiën, sociale zaken, gezondheidszorg en landbouw.

In 2006 werd zij gevraagd wethouder Werk en Inkomen te worden in de gemeente Enschede. Naast sociale zaken (bijstand, armoede en schuldhulpverlening) behartigde zij arbeidsmarktbeleid, educatie, emancipatie, inburgering en verantwoordelijk namens de gemeente als aandeelhouder en toezichthouder. In 2013-2014 werkte zij nog als directeur Corporate Affairs bij openbaar vervoerbedrijf Connexxion.

Naast deze werkzaamheden heeft zij de Commissarissen Cyclus doorlopen aan de Erasmus Universiteit en heeft 10 jaar toezichthoudende ervaring opgedaan bij diverse bedrijven en instellingen in de Nederlandse samenleving.

Myra is moeder van 2 kinderen, Luca (1990) en Nina (1992). Zij is altijd actief en strijdbaar geweest in diverse maatschappelijke gremia. Tot 2014 was zij lid van het CDA maar zegde haar lidmaatschap op vanwege morele en principiële bezwaren. In 2017 begint zij aan een tweede universitaire opleiding: rechten. Zij blijft gedreven om de positie van vrouwen, vluchtelingen, allochtonen en overige minderheden te versterken, zeker daar waar men vastloopt in het gecompliceerde Nederlandse systeem van regels en wetten.

Onno Vinkhuyzen (penningmeester)

Onno (1957) is opgegroeid in Den Haag, studeerde enkele jaren bouwkunde aan de TH Delft (nu TU Delft), heeft van verschillende vakgebieden geproefd, maar is vooral jarenlang werkzaam geweest in de ICT (databases). Momenteel is hij voornamelijk huisvader voor twee zonen (2011 en 2013) en daarnaast stelt hij energielabels op voor gebouwen. In de vrijwilligerssfeer is hij actief geweest voor het Interreligieus Beraad, Vluchtelingenwerk Delft, Ethical Business Building the Future (EBBF) en het International Environment Forum (IEF). Voor Perl Networks (Partnership for Education and Research about Responsible Living) heeft hij meegewerkt aan het ontwikkelen van indicators om de “zachte” waarden binnen een middelbare school in kaart te brengen. Ook heeft hij trainings gegeven in Moral Leadership, een model van informeel dienend leiderschap dat ontwikkeld is en gedoceerd wordt aan Universidad Nur in Bolivia. Momenteel is hij actief in het plaatselijke taalcafé voor nieuwe medelanders en bij het begeleiden van klassen voor de morele opvoeding van kinderen. Onno was al jaren bij Agensea in verschillende hoedanigheden betrokken voordat hij in 2018 toetrad tot het bestuur.